از سوی دیگر در مواردی که ماشین آلات وارده فاقد نمایندگی رسمی در کشور باشند نیز این امکان پیش بینی شده که مراتب با قید کلیه مشخصات دستگاه جهت استعلام از دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صمت به این دفتر منعکس شود.

در این بخشنامه به این نکته نیز اشاره شده است که پذیرش ورود موقت به منزله موافقت با ورود قطعی نبوده و تبدیل به قطعی ماشین آلات مزبور مستلزم دریافت مجوز ثبت سفارش و انجام تشریفات گمرکی است.

4640604