کل جمعیت شاغل کشور در سال گذشته 23 میلیون و 715 هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال 1400 بالغ بر 268 هزار نفر بالاتر رفته است. با وجود افزایش تعداد شاغلین در سال گذشته، نرخ اشتغال در سال 1401 نسبت به سال 1400 تغییری نکرده و در همان عدد 37.2 درصد باقی مانده است. به عبارت دیگر از هر 100 ایرانی که در سن کار قرار دارد، تعداد کسانی که شغل دارد 37 نفر است.

عدم تغییر نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال در سال 1401 نسبت به 1400 و همزمان کاهش نرخ بیکاری در همین برهه زمانی، حاکی از بهبود نسبی وضعیت بازار کار در اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته اش است.

اکوایران در تاریخ 9 اردیبهشت ماه امسال گزارشی را تحت عنوان «برآورد نرخ بیکاری 1401؛ مشارکت و نرخ اشتغال در مسیر نزول» منتشر کرده بود. داده های رسمی مرکز امار نشان می دهد برآورد و پیش بینی اکوایران از نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال در سال گذشته کاملا دقیق بوده است.

photo_2023-05-27_13-09-17