سناریوهای پیش‌روی متانول‌سازها

زمانی‌که هنوز تصمیمات قطعی درخصوص تعیین نرخ خوراک اخذ نشده‌است، می‌توان سود هر سهم را در سه سناریو تعریف کرد. اولین سناریو می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند، همان نرخ ۵هزار‌تومان باشد که البته بعید به‌نظر می‌رسد. این سناریو در حالی موردبررسی قرار می‌گیرد که نرخ متانول در حال‌حاضر در محدوده ۲۶۵دلار قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود، سود هر سهم نماد «زاگرس» حدود ‌هزار و ۹۰۰تومان، سود هر سهم نماد «شفن» حدود ۲۶تومان و سود هر سهم نماد «شخارک» حدود ۷۶۱‌تومان باشد که در این‌صورت نیز با قیمت‌های فعلی توجیه‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری لازم را خواهند داشت.  در صورتی‌که نرخ خوراک ۶هزار‌تومان تعیین شود، سود هر سهم زاگرس، ۹۵۹‌تومان، سود هر سهم «شفن»، ۵تومان و سود هر سهم «شخارک»، ۶۵۵تومان خواهد شد. در این سناریو نسبت‌های p/ e آینده‌نگر در این صنعت افزایش چشمگیری را تجربه خواهد کرد که احتمالا برای بازار توجیه‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیست. سناریوی سوم نیز تثبیت و پافشاری دولت بر نرخ ۷هزار‌تومانی خوراک است که احتمالا بازار همچنان واکنش منفی شدیدی را نشان خواهد داد. در این سناریو با فرض تثبیت دلار بر نرخ ۴۰هزار‌تومان و ثبات قیمت متانول، احتمالا پتروشیمی زاگرس و فناوران سودی نخواهند ساخت و پتروشیمی خارک نیز سود ۵۵۰تومانی خواهد ساخت. نمادهای متانول‌‌‌‌‌‌‌‌ساز در این سناریو وضعیت مناسب و توجیه خاصی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.  اوره‌سازان بورسی که در چند هفته اخیر با رشد قیمت اوره در بازارهای جهانی همراه شدند، اکنون با p/ eبسیار خوبی مورد معامله قرار می‌گیرند، در صورتی‌که نرخ خوراک همان ۵هزار‌تومان باقی‌بماند، سود هر سهم «شپدیس» به ۲هزار و ۶۰۰تومان و سود هر سهم «شیراز» حدود ۴۹۱تومان خواهد بود. سود «کرماشا» نیز‌هزار‌تومان و سود «خراسان»‌هزار و ۸۰۰تومان تخمین‌زده می‌شود. با این تفاسیر p/ e‌‌‌‌‌‌‌‌آینده‌نگر با قیمت‌های فعلی مناسب خواهد بود، اما در صورتی‌که نرخ خوراک ۶هزار‌تومانی اعمال شود، سودآوری این صنعت نیز کاهش خواهد یافت. با اعمال نرخ ۷هزار‌تومانی نیز شرایط اوره‌‌‌‌‌‌‌‌سازان چندان جذاب نخواهد بود، به‌طوری‌که سود هر سهم «شپدیس» معادل ۲هزار و ۱۰۰تومان خواهد بود. p/ eها نیز چندان قابل‌قبول بازار نیست.

3 copy