به رغم ایــن نکتــه، برخــی شــرکت‌های آفریقـای جنوبـی همچـون ام. تـی. ان، پتروسـا (تامین کننـده تجهیـزات نفـت، گاز و پتروشـیمی)، ساسـول (فعـال در زمینــه معــدن، انــرژی، صنایــع شــیمیایی و ســوخت‌های ســنتتیک)، مین‌تــک (فعــال در حــوزه معــدن) و اســتاندارد بانک در ایران فعال بودند کـه جـز در برخـی مـوارد، ایـن فعالیت‌هـا عمدتـا بـه دلیـل تحریم‌هـا متوقـف شـده اسـت.

در حـال حاضـر از مجمـوع 53.16 میلیـارد دلار صـادرات ایـران در سـال 1401، آفریقـای جنوبـی تنهـا 0.57 درصـد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و از ایـن نظـر در جایـگاه پانزدهـم در میـان شـرکای تجـاری ایـران قـرار گرفتـه  است. در حـوزه واردات نیـز ایـن کشـور از مجمـوع 59.65 میلیـارد دلار واردات ایـران بـا اختصـاص 0.02 درصـد بـه خـود، در جایـگاه ۱۱۹ قـرار گرفتـه اسـت.

تجارت ایران و آفریقای جنوبی

داده‌های موجود نشان می‌د‌هد، در سـه ماهـه نخسـت سـال 1402 مجمـوع صـادرات ایـران بـه آفریقـای جنوبـی برابـر بـا ۹۷.۵ هـزار تـن بـه ارزش بیـش از ۲۷.۳ میلیـون دلار  و مجمـوع واردات ایـران از آفریقـای جنوبـی معـادل ۳.۱ میلیـون تـن بـه ارزش ۶.۶ میلیـون دلار بـوده اسـت.

تجارت ایران و آفریقای جنوبیداده‌های موجود نشان می‌دهد، در بـازه 1395-1401 ، تجارت دوجانبه رشـد قابـل توجهـی را تجربـه کـرده اسـت. در حالـی کـه حجـم تجـارت دوجانبـه ایـران و آفریقـای جنوبـی در سـال ۱۳۹۷ تغییـر چندانـی نسـبت بـه سـال پیـش از آن نداشـته و در سـال ۱۳۹۸ بـا افزایـش ۴۳ درصـد همـراه بـوده اسـت. رشدی که ادامه دار نبود و در سـال ۱۳۹۹  مجددا تجـارت دو کشـور  افت کرد. در این سال تجارت دو کشور بـا یـک افـت شـدید بـه سـطح پایین‌تـر از سـال ۱۳۹۶ رسـید. هـر چنـد در سـال ۱۴۰۰ ارزش دلار مبـادلات دوجانبـه بـه شـدت افزایـش یافتـه و بـه بیـش از ۲۶۰ میلیـون دلار رسـیده اسـت و مجـددا در سـال ۱۴۰۱ بـا شـیبی کمتـر شـاهد افزایـش بـوده و بـه ۳۲۷ میلیـون دلار رسـیده اسـت.

تجارت ایران و آفریقای جنوبی

تجارت ایران و آفریقای جنوبی

مرور  سه ماهه سال جاری و سال گذشته

طبق آمار گمرک ایران در سه ماهه 1401 صادرات وزنی به  آفریقای جنوبی 229,511,999  تن به ارزش 137,769,504 دلار و در مقابل واردات وزنی به  آفریقای جنوبی  322,371 تن و به ارزش 3,042,481 دلار   بوده است.

این روند در سال 1402 حتی برای واردات  ایران از آفریقای جنوبی هم رو به رشد بود. در این مقطع   3,104,737 تن  به   ارزش  6,627,343 دلار کالا وارد شد. در مقابل میزان صادرات به این کشور 97,554,211 تن به ارزش 27,334,240 دلار است.