جمعیت زنان در سن کار در زمستان 1400 حدود 31.7 میلیون نفر بوده است. از میان این تعداد تنها 4 میلیون نفر از زنان تمایل به شرکت در نیروی کار را داشته‌اند.

در زمستان سال 1400 تعداد زنانی که دارای شغل بوده‌اند حدود 3.45 میلیون نفر بوده است. در زمستان گذشته از این جمعیت 66.2 درصد همچنان شاغل مانده‌اند. به عبارتی دیگر تنها 2.28 میلیون نفر از زنان شاغل در زمستان 1400 در سال 1401 نیز همچنان دارای شغل بوده اند. با این حال تعداد زنان شاغل در سال 1401 نسبت به سال گذشته اش حدود 135 هزار نفر بیشتر بوده و به 3.58 میلیون نفر رسیده است.

علی رغم اینکه تعداد زنانی که مشمول شرایط کار بوده اند در زمستان سال گذشته افزایش یافته است، نرخ اشتغال زنان نیز از 10.9 به 11.2 درصد رسیده است.

همچنین 32.1 درصد از زنان شاغل 1400 در زمستان گذشته تصمیم به رها کردن بازار کار گرفته اند. این عدد بالغ بر 1 میلیون 110 هزار نفر از زنان را شامل می‌شود. در زمستان 1401 تعداد زنان غیر فعال به 27 میلیون و 810 هزار نفر رسیده است که نسبت به زمستان سال گذشته حدود 173 هزار نفر بیشتر است.

حدود 58 هزار نفر از شاغلین زمستان سال 1400 نیز در سال قبل شغل خود را از دست داده اند و بیکاری گریبانشان را گرفته است. این افراد 1.7 درصد زنان شاغل 1400 را تشکیل داده بودند. در نتیجه اینکه حدود 66 هزار نفر در سال گذشته به تعداد زنان بیکار افزوده شده است، نرخ بیکاری زنان از 14.9 درصد در زمستان سال 1400 به 15.7 درصد در زمستان گذشته رسیده است. در زمستان سال قبل تعدا زنان بیکار به 670 هزار نفر رسیده است.

photo_2023-05-20_08-43-35